Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

NIF SIER AT:

Idretten ønsker å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig og skape livslang idrettsglede. Ungdom som ikke lenger er aktive utøvere bør tilbys andre roller, som for eksempel å være trener, leder, dommer, styremedlem eller frivillig som utfører andre oppgaver i idrettslaget.

For å samle hele idretten til en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett, ble det i 2012 igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet. I tillegg til at målet er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig, skal idretten legge til rette for at flere ungdom tar roller som ledere, trenere, dommere og frivillige.

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis.

NAIF Verdigrunnlag for ungdomsidrett

NAIF skal være et hjem for alle som ønsker å drive med våre idretter. Dette skal vi skape gjennom et ærlig og inkluderende fellesskap med ambisiøse mål og idrettsgleden i sentrum.

NAIF og klubbene skal jobbe for at alle ungdommer gis mulighet til å utøve idrettslig aktivitet ut ifra sine ønsker og behov. Det gjelder både i aktivitetstilbud, organisasjon og ledelse, og utdanning. NAIFs idretter er inkluderende av natur, og det skal være plass til alle og behov for alle som ønsker å være aktive og engasjere seg i våre idretter – uansett nivå, rolle og funksjon i klubben.

Alle klubber i NAIF bør jobbe planmessig og strategisk med engasjert klubbungdom. Ungdom representerer både nåtid og fremtid, og er en viktig ressurs for klubbens drift og utvikling. I klubbens arbeid med ungdom bør det være fokus på å høre på hva ungdom ønsker, ha aktivitetstilbud der alle kan være aktive på sitt nivå, og gi kompetansehevende tilbud, ansvar og givende arbeidsoppgaver til de som ønsker å bidra i klubbdriften.

Ungdomsidretten i NAIF skal ha et fundament som består av fellesskap, kunnskap og glede.

Fellesskap

Som ungdom i NAIF skal man føle at man tar del i en sosial, trygg og inkluderende idrettshverdag. Alle skal kunne finne sin plass i de fire idrettene og være med på å skape en følelse av fellesskap og samhold, med ærlighet og respekt for hverandre. Fellesskap er en viktig grunn til at ungdom forblir i idretten.

Kunnskap

Som ungdom i NAIF skal man få utforske idretten fra flere perspektiver. Som utøver, trener, dommer eller tillitsvalgt kan man finne seg til rette og bidra. Ungdom i NAIF skal ha kunnskap om de ulike tilbudene i idretten og kunne utvikle seg på de områdene de selv ønsker.

Glede

Som ungdom i NAIF skal man oppleve idrettsglede. Idrett er gøy og dette er en av flere grunner til at ungdom begynner og forblir i idretten. Det er viktig med utfordringer, aktivitet, mestring og utvikling uansett nivå, og i NAIF skal ungdommene møte et variert tilbud der idrettsglede står i sentrum.

 

Vi anbefaler alle våre klubber å være aktive i ivaretagelsen av ungdommene og involvere de som ønsker å bli involvert. Om man er usikker på hvor man kan begynne for å ta opp, diskutere eller gjøre noe med ungdomsidretten i sitt idrettslag kan man gjennomføre «Temakveld – Ungdomsidrett» (Powerpoint-mal). Målet med temakvelden er å gjøre idrettslaget mer bevisst tilbudet de har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette.

 

For å sikre god ungdomsidrett er det viktig at ungdommene selv involveres i planlegging og gjennomføring av aktivitet i den grad de ønsker det. Gjennom sosiale møteplasser og medlemsmøter i klubben kan man ivareta et godt miljø for utvikling og gi ungdommene muligheten til å ha innvirkning på aktivitet og klubben. Ungdommer er gode ressurser i klubbene og både forbundet og idrettskretser tilbyr flere kurs som kan være aktuelle for ungdommer som ønsker å bidra. Vi oppfordrer klubbene til å holde seg orientert om kurstilbudet i idretten og til å informere ungdommene om dette jevnlig.

 

Finn mer inspirasjon og informasjon her:

Her finner du informasjon om kurs, retningslinjer, forskning og andre ressurser fra NIF.

Her finner du inspirasjon fra klubber og idretter i hele landet. Gode tips om å rekruttere ungdom, drive aktivitet for og med ungdom, og mye mer.