Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Meningen med idrettens barneidrettsbestemmelser er å ivareta barnas utvikling, mestring og idrettsglede. Dette er føringer og retningslinjer vedtatt av idrettsnorge ved Idrettstinget og skal bidra til å skape god aktivitet for det enkelte barn. Derfor er det viktig at styret, trenere, lagledere og foreldre er oppmerksomme på disse bestemmelsene. NIF har laget flere gode filmer som informerer om de ulike reglene. Disse kan for eksempel vises på møter i klubben og for foreldre for å opplyse om bestemmelsene.

 

Hvert idrettslag som organiserer aktivitet for barn skal ha en barneidrettsansvarlig – enten en tillitsvalgt eller en ansatt. Dette er sentralt for å følge opp og sikre at idrettslaget ivaretar barna og deres rettigheter. Dette dreier seg om vår hverdag – store deler av medlemsmassen i vårt forbund er i aldersgruppen som omfattes av barneidrettsbestemmelsene. Det betyr at vi, sammen, må legge til rette for denne gruppen.

Barneidrettsansvarlig i klubben skal sette seg inn i hva oppgaven innebærer og gjennomføre NIFs e-læringsmodul «Barneidrettens verdigrunnlag». Her er en nyttig informasjonsplakat som kan henges på styrerommet eller i hallen.

Det gis ingen dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene fordi de er på plass for å sikre flertallet, det er imidlertid mulighet for geografisk tilpasning for bedre konkurransetilbud i landsdeler der det, for eksempel, er kortere reisevei til konkurranser i naboland enn konkurranser nasjonalt. Ta kontakt med forbundet dersom det er aktuelt for deres klubb.

Finn filmene, flere ressurser og mer informasjon her: